Podstawy prawne

Wykonywanie usług detektywistycznych tj. wymaga posiadania licencji detektywa. Zgodnie z art. 29 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002.12.110) licencja zostaje wydana przez komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie licencji, pod warunkiem że osoba ta spełnia ustawowe wymagania oraz złożyła egzamin przed właściwą komisją albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Zaznaczenia wymaga, iż tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca taką licencję. Istotne jest także, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez MSWiA.

W świetle przepisów ustawy o usługach detektywistycznych detektyw zobligowany jest kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela Jednocześnie ustawa wprowadza zakaz stosowania środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów (np. Policja, CBA, ABW etc).

Zleceniodawcy usług powinni mieć jednak na względzie głównie tę okoliczność, iż detektyw obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej. Dlatego też uprzedzając jedno z najczęściej kierowanych przez osoby zainteresowane usługami detektywistycznymi pytań, pragniemy wyjaśnić w szczególności, iż detektywi nie mogą dopuszczać się działań polegających na nieuprawnionym uzyskiwaniu informacji m.in. przy pomocy urządzeń podsłuchowych, wizualnych etc. nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Przypominamy bowiem, iż ww. zachowanie stanowi wypełnienie znamion występku, określonego w art. 267 KK.

Wróć do strony głównej